Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:161933 kpl

Pikakysely

Kannatatko puolueavustusten julkistamista?

Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukselle

 

 

Aloite 1:             Ikääntyneen väestön hyvinvointi

 

Ikääntymisen vauhti Suomessa

 

Suomessa oli vuoden 2008 lopussa eläke- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia n. 1,5 milj.henkilöä. Ainoastaan kansaneläkettä saavia on n. 99 000. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on alkanut nopeassa tahdissa. Päättynee vuoteen 2018 mennessä. (1945-51 syntyneitä on n.700 000, joista tosinn kuollut jo n,. 100 000 henkilöä). Nykyisin 75-vuotiaita henkilöitä Suomessa on n. 400 000, joka määrä kaksinkertaistuu nopeassa
tahdissa 800 000 henkilöön.

Tämä tulee aiheuttamaan voimakasta painetta ikääntyneitten hoiva-, hoito- ja asumispalveluitten saatavuuteen..

 

Kuntien taloudellinen tilanne ei ole hyvä.

Taantuman vaikutus

tuntuu kuntataloudessa entistä voimakkaammin menojen kasvuna ja verojen kohoamisena. 1990-luvun taloudellinen lama heijastuu sekä nykyisten että tulevien eläkkeitten määrään alentavasti. Liian moni maamme eläkeläisistä elää tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella.

 

Väestön kasvu ei vastaa työelämästä pois siirtyvien määrää. Kunnallisten palveluitten saaminen henkilöstön siirtyessä eläkkeelle ja kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen nostaa esiin uhkakuvan ikääntyneen väestön palveluitten heikkenemisestä. Tällä hetkelläkään kuntien palvelut eivät ole riittävät eivätkä vastaa kysyntää.

Kuntien selviytyminen tulevina vuosina velvoitteistaan, on yhä enemmän riippuvaista järjestöjen, säätiöiden ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamista palveluista.  EU:n direktiivit ovat viime vuosina vaikeuttaneet järjestöjen palveluitten tuottamista. Järjestöjen yhteistyötä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa tulee tarkastella lainsäädännöllisesti positiivisessa mielessä. Niiden asema pitää turvata palvelujen tuottajana.

 

Palvelusetelilaki
tuli voimaan 1.8.2009. Se antaa, jos halutaan, nykyisin käytössä olevaan systeemiin laajemmat mahdollisuudet. Parhaimmillaan palveluseteli antaa kunnille lisää tekeviä käsipareja erityisesti vanhusten kotihoitoon tai palveluasumiseen. Setelin arvo tulee kuitenkin määritellä niin suureksi, että sillä on vähävaraiselle henkilölle todellista taloudellista merkitystä. Sen tulee olla tulosidonnainen.

 

Kuntien mahdollisuudet palkata lisää omaa väkeä tulevat taloudellisten resurssien vuoksi heikkenemään, kuten aiemmin on todettu. Niiden on löydettävä uusia ratkaisuja selvitäkseen sekä nykyisten, että varsinkin tulevien vuosien velvoitteistaan. Pelkästään yksityisille palveluntarjoajille kunnat eivät saa tehtäviään luovuttaa. On ehdottomasti pidettävä huolta, että järjestämisvastuu ja seurantavastuu pysyvät kunnilla. Oikein ja oikeudenmukaisesti käyttöön otettu palvelusetelijärjestelmä sekä järjestöjen työpanos auttavat kuntia selviytymään velvoitteistaan.

 

Palkansaajien eläkkeet eivät vastaa elinkustannusten,  asumisen, hoivan saamisen sekä muiden arjessa selviytymisen kuluja. Jotta oikeudenmukainen yhteiskunta toteutuu myös ikääntyvän väen kohdalla, tulee eläkkeet saada sellaiselle  tasolle, ettei kuntalaisen tarvitse anoa toimeentulotukea kuin äärimmäisessä hädässä.

 

Yhteenveto

Etelä-Lahden sosialidemokraatit ry. esittää                                            puoluekokoukselle, että se päätöksillään vaikuttaa kuntien ja valtion päätöksentekoon siten, että ikääntyvien kansalaisten taloudellinen toimeentulo ja hyvinvointi turvataan lain suomin säädöksin ja kuntien päätösten kautta. Erityisesti on huomioitava palvelusetelin antama mahdollisuus käyttää järjestöjen ja säätiöiden palveluja kuntalaisten hyväksi. huomioon ottaen kuntien lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden ja valvonnan.                    

 

 

Lahdessa 29.11.2009

 

Etelä- Lahden sosialidemokraatit ry.

 

Eila Jokinen            Marja-Liisa Niuranen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               -